شرایط عمومی بیمه نامه شخص ثالث

 
مقدمه
 
این قرارداد (بیمه‌نامه) که بر اساس قانون بیمه، بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب بیست و نهم دی ماه 1347 و آئین نامه اجرائی شماره 44808 مورخ 29/12/1347 و تصویبنامه اصلاحی شماره 9816 مورخ 17/3/48 و قانون بیمه مصوب اردیبهشت 1316 (تا آنجا که مغایر با قانون اجباری مذکور در فوق نباشد) و شرایط عمومی و همچنین شرایط خصوصی آن که مستند به تقاضا و اظهارات کتبی بیمه گزار یا نماینده او تنظیم گردیده است، بین بیمه گر و بیمه گزار منعقد می‌گردد و هرگونه تغییری که در آن داده شود به وسیله اوراق الحاقی خواهد بود.

هرگاه مفاد بیمه‌نامه یا برگهای الحاقی با موافقت‌هائی که بین طرفین بعمل آمده است مطابقت نکند بیمه گزار باید ظرف پانزده روز تغییر و تصحیح انهار ا کتباً خواستار شود وگرنه اوراق مذکور قبول شده تلقی خواهد شد.
 
 
 
 شرایط عمومی
 
 • ماده اول ـ تعاریف:

الف: بیمه گر شرکت و یا موسسه بیمه مجاز بانجام بیمه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالرث می‌باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و بموجب این بیمه‌نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه می‌نماید.

 

ب: بیمه گزار شخص یا موسسه‌ای است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ذکر شده باشد. مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هرکسی که بدستور و اجازه او یا بیمه گزار نگهداری و رانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه را بعهده داشته باشد از لحاظ این بیمه‌نامه «بیمه گزار» تلقی می‌شود.

 

پ: شخص ثالث کلیه اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند، اعم از اینکه داخل یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت این بیمه‌نامه «ثالث» تلقی می‌شوند باستثنای اشخاص زیر:

 

 • بیمه گزار طبق تعریف بند «ب» فوق و کلیه کسانیکه مسئولیت آنها مسئولیت بیمه گزار تلقی می‌گردد.
 • کارکنان بیمه گزار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.
 • همسر، پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گزار در صورتیکه سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه گزار مسئول حادثه باشد.
 • راننده‌ای که حادثه منحصراً در نتیجه خطای او ایجاد شده باشد ولی در صورت تصادف و یا چند وسیله نقلیه چنانچه رانندگان آنها در ایجاد حادثه مقصر باشند در برابر یکدیگر ثالث تلقی می‌شوند و زیان وارد به آنها با توجه به درجه مسئولیت آنها در مقابل یکدیگر احتساب خواهد شد.
 • راننده‌ای که حادثه در اثر عمد او ایجاد شده و همچنین راننده ای که فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او باطل شده باشد.

 

ت: خسارت بدنی، هر نوع صدمه و زیانی است که در اثر حوادث مشمول بیمه به بدن انسان وارد شود و به عارضه، جرح، نقص عضو و از کارافتادگی دائم و فوت شخص منجر گردد.

 

ث: خسارت مالی، منظور از خسارت مالی هرگونه زیان مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی شخص ثالث وارد شود.

 

ج: حوادث منظور از حوادث مذکور در این قرارداد هرگونه تصادف یا سقوط یا آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موتوری زمینی مشمول بیمه و یدک و تریلر متصل به آنها و خسارتهائی است که از محمولات آنها بشخص ثالث وارد می‌شود.

 

چ: وسیله نقلیه موتوری زمینی، منظور از وسایل نقلیه موتوری زمینی هر نوع وسیله حمل و نقل است که با قدرت موتور روی زمین یا ریل بحرکت در می‌آید و مشخصات آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ذکر شده است. یدک و تریلر نیز در صورتیکه به یک وسیله نقلیه موتوری زمینی متصل باشند و نیز محمولات وسایل نقلیه موتوری زمینی و محمولات یدک و تریلر متصل به آنها در حکم وسیله نقلیه موتوری زمین است.

 

ح: یدک و تریلر عبارت از هر شیئی است که بوسیله نقلیه متصل گردد.

 

 

 • ماده دوم:
  بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل اشخاص ثالث بسبب حوادث وسیله نقلیه‌ای که مشخصات آن در شرایط خصوصی این بیمه‌نامه ذکر شده است بیمه می‌نماید و تعهد می‌کند طبق شرایط این  بیمه نامه در صورت وقوع حوادث مشمول بیمه زیانهای بدنی و مالی وارد بشخص ثالث را توجه بحداقل تضمین مذکور در آئین نامه‌های اجرائی قانون بیمه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 29 دیماه 1347 و حداکثر تا میزان مذکور در شرایط خصوصی بیمه‌نامه جبران نماید.

 

 

 • ماده سوم:
  موارد زیر از شمول بیمه خارج است:

 

 • خسارتهای ناشی از «فرس ماژور» از قبیل جنگ، سیل و زلزله.
 • خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
 • خسارتهای وارد به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه.
 • خسارتهای ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم.
 • خسارتهای وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه.
 • خسارتهای وارد به بیمه گزار یا کالاها و اموال، اجناس ساختمانها و وسایل نقلیه تحت مالکیت یا تصرف بیمه گزار.
 • خسارتهای ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار در این موضوع شده باشد.

 

الف: اظهار مطالبی که در ارزیابی خطر موثر است


 • ماده چهارم:
  بیمه گزار مکلف است که در موقع تسلیم پیشنهاد بیمه

اولاً نوع ، مدل، سال ساخت، شماره موتور، شماره شاسی، شماره شهربانی، قدرت موتور (و یا حجم سیلندر)، مورد استعمال و ظرفیت مسافرگیری یا بارگیری مجاز وسیله نقلیه مورد بیمه و همچنین یدک و تریلر متصل به وسیله نقلیه مذکور و حرفه و شغل خود و هرگونه اطلاعی که در بساره کیفیت خطر دارد بویژه آنها که در ارزیابی خطر موثر است بطور کامل و صحیح کتباً به بیمه گر اعلام دارد تا بیمه گر بتواند با توجه به مشخصات خطر حق بیمه مربوطه را تعیین نماید.

ثانیاً، در طول اعتبار قرارداد بیمه عواملی را که موجب تشدید خطر می‌شود ظرف پانزده روز کتباً باطلاع بیمه گر برساند. هرگونه اظهار خلاف واقع هر چند تاثیری در وقوع خسارات نداشته باشد در صورتی‌که از روی سوء نیت باشد و سوء نیت مذکور محرز گردد، موجب بطلان قرارداد بیمه خواهد (ماده 12 قانون بیمه مصوب 1316) در صورتی‌که سوء نیت بیمه گزار مسلم نشود بیمه گزار ملزم است حق بیمه‌ای را که در صورت اعلام صحیح خطر باید بپردازد به بیمه گر بدهد.

 

ب: پرداخت حق بیمه


 • ماده پنجم:
  با صدور بیمه ناه بیمه گزار مدیون حق بیمه مربوط می‌شود و موظف و متعهد است که حق بیمه مذکور در این قرار داد و اوراق الحاقی را طبق شرایط خصوصی قرارداد بیمه به بیمه‌گر بپردازد. حق بیمه جز در مواردی که توافق خاص و کتبی بین بیمه گر و بیمه گزار بعمل آمده باشد، باید یک جا و هنگام صدور بیمه‌نامه یا در سر رسید مذکور در بیمه‌نامه پرداخت گردد. بهر حال شروع تامین بیمه گر منوط به پرداخت اولین حق بیمه مقرر می‌باشد و چنانچه بیمه گزار حق بیمه مربوطه را پس از صدور بیمه‌نامه و یا در سررسید مذکور در بیمه‌نامه نپردازد، تامین بیمه گر بعد از پنج روز از تاریخ شروع بیمه یا از نظر روز سر رسید مذکور معلق می‌شود و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارد در مدت تعلیق ندارد، پس از انقضای یک ماه از تاریخ شروع تعلیق، بیمه گر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بیمه گزار در هر حال مدیون حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ خواهد بود.

 

پ: اعلام خسارت


 • ماده ششم:
  بیمه گزار موظف است بمحض اطلاع از وقوع حادثه جریان ر ا بلافاصله و حداکثر ظرف پنج روز باطلاع بیمه گر برساند و متعاقباً گزارش مقامات انتظامی و کلیه مدارک مربوط به علل و کیفیات وقوع حادثه، تاریخ و محل وقوع حادثه و هرگونه ادعا و مطالبه غرامت از طرف شخص ثالث ، نام و نشانی زیان دیده، نام نشانی شهود احتمالی و هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعاتی که درباره حادثه در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم کند.
  هرگاه در اثر تاخیر و یا اطلاع ندادن بیمه گزار یا عدم تسلیم مدارک و اسناد درخواستی زیانی متوجه بیمه گر شود بیمه گر حق مراجعه و مطالبه زیان مذکور را از بیمه‌گزار خواهد داشت.

 

ت: عدم سازش


 • ماده هفتم:
  حق توافق و تصفیه خسارتهای مشمول این بیمه‌نامه تا میزان تعهد بیمه‌گر در کلیه مراجع و مراحل قضائی برای بیمه‌گر محفوظ است و بیمه‌گزار و نمایندگان او بدون موافقت کتبی بیمه‌گر حق سازش و توافق با شخص ثالث را ندارند. در هر حال بیمه‌گر حداکثر تا حدود مبالغ بیمه شده جوابگوی خسارتهائی است که میزان آنها از طرف کارشناسان خود یا کارشناسان مراجع صلاحیت دار قضائی تعیین و برآورده شده و مطابق مقررات قانونی و مواد و شرایط این بیمه‌نامه قابل پرداخت باشد.

 

 

مشاوره و استعلام قیمت انواع بیمه نامه های سامان

 

 

 • ماده هشتم:
  بیمه‌گر متعهد است که خسارت وارد بشخص ثالث را با توجه به مواد و شرایط این بیمه‌نامه و ضمائم و ملحقات آن حداکثر تا حدود مبلغ بیمه شده بشخص ثالث زیان دیده بپردازد.

 

 • ماده نهم:
  میزان تعهد بیمه‌گر درهر حادثه و نسبت بهر خسارت بدنی و الی در شرایط خصوصی بیمه‌نامه قید می‌گردد. تعهد مذکور نباید از میزان حداقل مقرر در آئین نامه‌های اجرائی قانون بیمه اجباری کمتر باشد.

 

 • ماده دهم:
  کسانیکه در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری به دیگران زیان بدنی وارد آوردند موظفند کمکهای اولیه لازم را برای نجات مصدومین بعمل آورند. هزینه هائی که از این بابت متحمل می‌شوند تا میزان 20٪ کل خسارت در مقابل ارائه اسناد مثبت از طرف بیمه‌گر جبران خواهد شد.

 

 • ماده یازدهم:
  جبران خسارتهای بدنی و مالی که در اثر محمولات وسایل نقلیه باشخاص ثالث وارد می‌شود بر عهده بیمه‌گر خواهد بود. لکن در هر حال خسارتهای ناشی از عملیات حین بارگیری و باراندازی و خسارتهائی‌که بخود محمولات وسیله نقلیه مورد بیمه وارد می‌شود از شمول تعهدات مندرج در این بیمه‌نامه خارج است.

 

 • ماده دوازدهم:
  در صورتیکه راننده وسیله نقلیه مورد بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد بیمه نباشد و موجب خسارت شخص ثالث گردد، بیمه‌گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارد بشخص ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارتهای پرداخت شده و زیانها و هزینه هائی که از این بابت متحمل شده است مسترد دارد.

 

 • ماده سیزدهم:
  خسارتهائیکه در اثر مستی راننده وسیله نقلیه مورد بیمه بشخص ثالث وارد می‌شود تا حدود مبلغ بیمه شده از رف بیمه‌گر جبران می‌شود و سپس از مسئول حادثه مطالبه و بنفع بیمه‌گر وصول خواهد شد. ولی در هر حال خسارت وارد به راننده‌ای‌که حادثه در اثر مستی او ایجاد شده باشد قابل پرداخت نیست.

 

الف: برآورد خسارت


 • ماده چهاردهم:
  برآورد خسارتهای وارد بشخص ثالث وسیله کارشناس یا کارشناسان صورت می‌گیرد، در صورت عدم توافق در میزان خسارت طبق ماده «23» این بیمه‌نامه عمل خواهد شد.

 

ب: تصفیه خسارت


 • ماده پانزدهم:
  پس از آن که بیمه‌گزار و شخص ثالث مدارک و اطلاعات لازم و مورد درخواست بیمه‌گر را تسلیم کردند رسیدگی پرونده خسارت بمنظور تصفیه خسارت موضوع آن آغاز می‌شود خسارت ظرف مدت پانزده روز از تاریخ توافق طرفین و در صورت ارجاع به داوری یا طرح در محاکم صلاحیت‌دار ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام رای قطعی داوران یا دادگاه صالح تصفیه می‌شود هنگام تصفیه قطعی خسارت کلیه مبالغی که قبلاً بیمه‌گر بابت همان حادثه پرداخته است از مبلغ نهائی کسر خواهد شد.

 

 • ماده شانزدهم:
  از تاریخ انتقال وسیله نقلیه مورد بیمه بهر عنوان حقوقی به دیگری قرارداد بیمه خود به خود بمالک جدید منتقل می‌شود. انتقال گیرنده موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ انتقال شماره بیمه‌نامه تاریخ دقیق انتقال وسیله نقلیه نام و نام خانوادگی خود، آدرس و شغل، مورد استعمال تازه وسیله نقلیه را بوسیله نامه سفارشی یا در قبال دریافت رسید به بیمه‌گر اطلاع دهد و باقیمانده حق بیمه اضافی رادر صورتیکه مشمول اضافه حق بیمه‌ گردد بپردازد. در صورتیکه ظرف پانزده روز تمام از تاریخ انتقال مراتب فوق به بیمه‌گر اطلاع داده نشد، انتقال گیرنده مسئول هر نوع زیانی است که از این بابت به بیمه‌گر وارد شود.

 

تشدید خطر

 • ماده هفدهم:
  در صورت تشدید خطر موضوع بیمه‌گر حق تجدید نظر در میزان بیمه را دارد، در این صورت بیمه‌گر اضافه حق بیمه را تعیین و به بیمه‌گزار پیشنهاد می‌نماید در صورتیکه بیمه‌گزار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود، بیمه‌گر حق فسخ قرارداد بیمه را خواهد داشت و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گزار باشد می‌تواند خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند. در صورتیکه بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر بنحو یاز اتحاد رضایت به بقای قرارداد بیمه بدهد، مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه (حق بیمه) را پس از اطلاع از مراتب، از بیمه‌گزار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه را پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند بمراتب مذکور استناد کند، وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقای قرارداد بیمه می‌باشد (ماده 16 قانون بیمه مصوب 1316)

 

 

جایزه تخفیف در حق بیمه

 • ماده هجدهم:
  در صورتیکه در مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی اعلام نشود و بیمه‌گزار موجب پرداخت خسارتی از طرف بیمه‌گر نگردد هنگام تجدید بیمه‌نامه بمیزان زیر از حق بیمه به بیمه‌گزار تخفیف داده می‌شود:

 

 

برای یکسال عدم خسارت 5٪ حق بیمه سالانه
برای دو سال عدم خسارت 10٪ حق بیمه سالانه
برای سه سال عدم خسارت 15٪ حق بیمه سالانه

 

 

تشدید خسارت ـ افزایش حق بیمه


 • ماده نوزدهم:
  در صورتیکه بیمه‌گزار مرتکب بی مبالاتی و بی احتیاطی‌های مکرر شود، بنحویکه درمدت حداکثر یکسال اعتبار بیمه‌نامه موجب دو خسارت و یا بیشتر شود و جمع خسارت‌های مذکور از 000/80 ریال تجاوز نماید 20٪ حق بیمه اضافی نسبت به حق بیمه اصلی برای بقیه مدت قرارداد دریافت خواهد شد.

 

محرومیت از دریافت خسارت


 • ماده بیستم:
  هر نوع خدعه و تبانی شخص ثالث یا ارائه مدارک مجهول که موثر در موضوع باشد، در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.

 

مدت قرارداد بیمه و تمدید آن


 • ماده بیست و یکم:
  آغاز و انجام و مدت اعتبار قرارداد بیمه و ترتیب تمدید آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه قید می‌گردد.

 

فسخ قرارداد بیمه

 • ماده بیست و دوم:
  قرارداد حاضر با ارسال یک اخطاریه قبلی پانزده روز در موارد زیر قابل فسخ است:

 

الف: فسخ از طرف بیمه‌گر

 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه مقرر
 • بعد از هر خسارتی که بیمه‌گر ملزم به جبران آن گردد.
 • در صورت تشدید خطر مگر آن‌که توافقی بین طرفین حاصل شود.
 • در صورت اعسار یا ورشکستگی بیمه‌گزار.

تبصره: در مورد فوق طلبکاران بیمه‌گزار یا تحصیل موافقیت بیمه‌گر می‌توانند قرارداد بیمه را ابقاء کنند.

 

ب: فسخ از طرف بیمه‌گزار

 • در صورتیکه وضعیت تشدید کننده خطر که در بیمه‌نامه ذکر شده از بین برود و بیمه‌گر حاضر نشود تخفیفی در حق بیمه بدهد.
 • در صورت توقیف وسیله نقلیه مورد بیمه.
 • در صورت ورشکستگی بیمه‌گر (با سلب صلاحیت بیمه‌گر از انجام عملیات بیمه اجباری موضوع قانون)

 

پ: انفساخ
در صورت از بین رفتن کلی وسیله نقلیه مورد بیمه قرارداد بیمه منفسخ خواهد شد.
تبصره 1: در صورت انفساخ یا فسخ قرارداد از طرف بیمه‌گر حق بیمه مربوط به بقیه مدت بیمه‌نامه به بیمه‌گزار مسترد می‌شود و در صورت فسخ از طرف بیمه‌گزار حق بیمه طبق تعرفه کوتاه مدت مذکور در آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری محاسه می‌شود.
تبصره 2: چنانچه بیمه‌گزار تصمیمی دایر به فسخ اتخاذ کند، باید مراتب را بوسیله ناه سفارشی به بیمه گر اطلاع دهد و ضمناً اصل بیمه‌نامه و گواهی بیمه را پیوست درخواست خود نماید. بیمه‌گر نیز در صورت تصمیم فسخ باید نظر خود را وسیله نامه سفارشی با تلگراف که به آخرین نشانی بیمه‌گزار می‌فرستد اعلام کند اثر فسخ در تمام موارد، پانزده روز پس از ارسال نامه سفارشی یا تسلیم تلگراف به اداره تلگراف شروع می‌شود.

 

 • ماده بیست و سوم:داوری
  بیمه‌گر و بیمه‌گزار و همچنین بیمه‌گر و شخص ثالث سعی خواهند کرد که کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را بطریق داوری حل و فصل کنند.

 

مرور زمان

 • ماده بیست و چهارم:
  مرور زمان دعاوی مربوط باین بیمه ناه از تاریخ وقوع حادثه دو سال می‌باشد و هر نوع اقدام ذینفع بمنظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه یا تلگراف یا اظهار نامه قاطع مرور زمان خواهد بود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع یک سال است.

 

محدوده جغرافیائی اعتبار بیمه‌نامه

 • ماده بیست و پنجم:
  اعتبار این بیمه‌نامه در داخل خاک ایران است مگر آن که توافقی در این مورد بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار حاصل شده باشد.

 

 

مشاوره و استعلام قیمت انواع بیمه نامه های سامان

 

 

 

 

 

 

دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE
Read 3016 times

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان نماینده حقوقی شرکت بیمه سامان

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان در سال 1393 از ادغام دو نمایندگی حقیقی و توسط تعدادی جوان با تجربه در صنعت بیمه و دارای تحصیلات عالی مرتبط و با مجوز رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه سامان متولد شد.
رویکرد شرکت، ارائه خدمات بیمه با روشی نوآورانه و به گونه ای است که علاوه بر اشائه استفاده از محصولات بیمه ای متناسب با نیاز و خواسته افراد حقیقی و حقوقی، همیشه و در همه حال با در نظر داشتن پایان کار و زمان استفاده از پوشش های بیمه نامه، مشاوره ای موثر و کارآمد را به بیمه گذاران خود ارائه نماید.

انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان: بیمه عمر و سرمایه گذاری (بیمه زندگی و بازنشستگی)، بیمه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه)، بیمه آتش سوزی و زلزله، بیمه مسافرتی، بیمه مسئولیت، بیمه مهندسی، بیمه باربری، بیمه تکمیلی درمان و بیمه حوادث

عضویت در خبرنامه!

محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان به اتکای شرکت مونیخ ری آلمان:

برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ایران شرکت بیمه سامان موفق به عقد قرارداد اتکایی با شرکت مونیخ ری در حوزه بیمه های زندگی شد. در حال حاضر شرکت بیمه سامان تنها شرکت بیمه ایرانی دارای قرارداد در حوزه بیمه های زندگی با یک شرکت بیمه اتکایی بین المللی می باشد.