بیمه های آتش سوزی

ما همه روزه شاهد وقوع خسارات کوچک و بزرگ ناشی از آتش سوزی، انفجار، زلزله، سيل و ... در سطح کشور اعم از محل های مسکونی، تجاری، صنعتی و ... هستيم که بعضاً لطمات جبران ناپذيری را برای هر يک از بيمه گذاران و در مجموع برای اقتصاد يک کشور به دنبال دارد.

آتش سوزي يکي ار شايع ترين خطرهاست که مي تواند در زماني کوتاه سرمايه هاي شهروندان، بنگاههاي اقتصادي و تجاري و انواع تأسسيسات و فعاليت ها را نابود و حاصل يک عمر تلاش انسان ها را بر باد دهد

انسان نيازمند پشتوانه اي مطمئن وهميشگي است تا بتواند با آثار مخرب حوادث و بلاياي طبيعي مقابله كرده و خسارت هاي به وجود آمده را جبران كند. آتش سوزي و بلاياي طبيعي چون سيل، زلزله، طوفان و ... از جمله حوادثي هستند كه حتي در صورت مراقبت كامل، حاصل يك عمر تلاش و كوشش انسان را از بين برده و آسايش و آرامش او را سلب مي كنند.

بیمه آتش سوزی خسارتهای ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و خطرات اضافی (سیل، زلزله و ...) به اموال منقول و غیر منقول اعم از ساختمان مسکونی، اداری، تجاری، انبارهای عمومی و اختصاصی و موجودی مواد اولیه و محصول و همچنین ساختمان، ماشین آلات و کالای در جریان ساخت کارگاهها، مراکز صنعتی و غیر صنعتی راتحت پوشش قرار میدهد.

حريق عبارتست از احتراق شديد مواد سوختني يا آتشي ناخواسته و از كنترل خارج شده كه معمولا" با دود و حرارت و نور زياد توام است.

آتش سوزي عبارت از آتشي است كه از يك منبع حرارتي كنترل ناپذير سرچشمه گرفته، يا منبع حرارتي معين كنترل شده اي را ترك كرده و با نيروي حرارتي خود گسترش و توسعه يافته باشد.

 

 

 

مشاوره و استعلام قیمت انواع بیمه نامه های سامان

 


بیمه آتش سوزی منازل مسکونی


در این نوع بیمه نامه، ساختمان واحدمسکونی، تاسیسات و اثاثیه داخل آن، علاوه بر خطرهای آتشسوزی، انفجار و صاعقه می تواند در برابر کلیه خطرهای اضافی (سیل، زلزله، طوفان، ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب، سقوط هواپیما، رانش زمین و ...) نیز تحت پوشش قرار گیرد.

 


بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی


بیمه آتش سوزی صنعتی، ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و موجودی انبار و یا کالای در جریان ساخت واحدهای صنعتی را تحت پوشش قرار میدهد.

 


بیمه آتش سوزی واحدهای غیر صنعتی و انبارها


این بیمه نامه ساختمان، تاسیسات وموجودی مربوط به کلیه واحدهای تجاری، اداری، خدماتی عمومی، فرهنگی، صنفی و درمانی را در مقابل خطرات اصلی و اضافی تحت پوشش قرار می دهد .

 

 

خطرات تحت پوشش بيمه نامه آتش سوزي


با خريد بيمه نامه آتش سوزي، خود به خود سه خطر آتش سوزي، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار مي گيرد که از يکديگر قابل تفکيک نبوده و تعريف هريك از آنها با توجه به شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي به شرح ذيل مي باشد:


۱- آتش: مقصود آتش عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آنكه با شعله همراه باشد.
۲- صاعقه: صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود ميآيد.
۳- انفجار: هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز يا بخار را انفجار گويند.

 

 

انواع خطرهاي تحت پوشش در بيمه آتش‌سوزي


در بيمه آتش‌سوزي خطرات به 2 گروه بشرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند:


خطرات اصلي و خطرات تبعي كه در ابتدا به تعريف خطرات اصلي مي‌پردازيم.خطرات اصلي


در بيمه آتش‌سوزي خطرات حريق، انفجار و صاعقه بطور همزمان بيمه مي شوند وامکان تفکيک ياحذف يکي از اين خطرات وجود ندارد.


آتش و آتش‌سوزي:

آتش (حريق) عبارت است از تركيب هر ماده با اكسيژن به شرط آنكه با دما همراه باشد. به عبارت ديگر براي ايجاد آتش به 3 عنصر هوا (اكسيژن)، جسم سوختني و دما نياز است كه در اين حالت مثلث آتش تشكيل مي‌شود. چنانچه يكي از سه عنصر مذكور وجود نداشته باشد عمل سوختن انجام نخواهد گرفت.


براي ايجاد آتش‌سوزي بايد از كانون اوليه خود خارج شود كه در اين حالت آن را آتش كنترل نشده (مهار نشده) گويند و در بيمه‌نامه آتش‌سوزي اين آتش قابل بيمه شدن است.


منظور از دما در تعريف فوق جرقه يا آتش زنه‌اي است كه باعث ايجاد آتش با شعله مي‌گردد كه اصطلاحاً flashpoint ناميده مي‌شود. بنابراين آتش‌سوزي عبارت است از آتشي كه از يك منبع حرارتي غيرقابل كنترل سرچشمه گرفته يا منبع حرارتي كنترل شده‌اي را ترك نمايد و داراي چنان حرارتي باشد كه گسترش و توسعه يابد.


انفجار:

در بيمه آتش‌سوزي انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز يا بخار است. انفجار ممكن است بصورت هاي مختلف بروز كند ليكن همه آنها داراي خاصيت مشترك هستند بدين معني كه علت هر انفجار، انبساط مقدار زيادي گاز يا بخار است كه بر اثر فشار قوي يا توليد حرارت يا فعل و انفعالات شيميايي به مانع اطراف خود فشار آورده آن را مي‌تركاند . هر انفجاري در بيمه‌نامه آتش‌سوزي قابل بيمه شدن نيست از جمله انفجارهاي هسته‌اي ، مواد منفجره و ...


صاعقه:

در بيمه آتش‌سوزي صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي دو ابر يا بين ابرو زمين كه بر اثر القاي دو بار مخالف بوجود مي‌آيد. منظور از خطر صاعقه تنها خسارت وارد شده در اثر آتش‌سوزي ناشي از صاعقه نيست بلكه بيشتر منظور خسارت مستقيم ناشي از صاعقه است كه اصطلاحاً آن را صاعقه سرد مي‌نامند و بدون آتش‌سوزي، توليد مي‌شود مانند: گداخته شده، تركيدن، سوختن از رو.
صاعقه‌اي كه در نزديك موتور يا ماشين ديگري به سيم‌هاي موجود در هواي آزاد كه نيروي برق را به آن موتور يا ماشين منتقل مي‌كند اصابت كند بار زياد حاصل از برخورد صاعقه به سيم به موتور منتقل و باعث خرابي دستگاه‌ها مي‌گردد كه اينگونه خسارت از تعهد بيمه‌گر خارج است.
بطور خلاصه خسارتي كه در اثر حرارت مستقيم يا غيرمستقيم صاعقه يا در اثر نيروي آن توليد شوند خسارت مستقيم صاعقه هستند كه بيمه شده محسوب مي‌گردند ليكن خساراتي كه در اثر انرژي الكتريكي صاعقه توليدي شوند خسارات غيرمستقيم صاعقه بوده كه بيمه نمي‌شوند.)


خطرات اضافي يا تبعي موردپوشش

خطرات اضافي آن دسته از خطراتي هستند كه شركتهاي بيمه از پذيرفتن ريسك آنها بطور مجزا اجتناب مي ورزند و لذا اينگونه خطرات تحت بيمه آتش سوزي پذيرفته شده و تحت پوشش قرار مي گيرند . به عبارت ديگر خطرهاي تبعي بطور مجزا و بدون وجود بيمه آتش سوزي بيمه نمي گردند ، بلكه مورد بيمه ابتدا بايستيدر مقابل آتش سوزي بيمه شود تا بتوان به تبع آن، خسارات وارد به مورد بيمه ناشي از خطرات تبعي يا اضافي تحت پوشش را پرداخت نمايد.

معمولاً خطرات تبعي طي الحاقيه اي كه داراي شرايط خاص مي باشد تحت پوشش قرار مي گيرد . همچنين اغلب خطرات اضافي داراي فرانشيز هستند بدين معني كه بيمه گر طبق شرايط عمومي بيمه آتش سوزي اين خطرات را تحت پوشش قرار نمي دهد مگر با دريافت حق بيمه اضافي و در نظرگرفتن فرانشيز مناسب براي آن. بيمه گر مجاب به پوشش خطرات فوق گردد. درصورت پوشش هريك از اين خطرات، نرخ حق بيمه آن به نرخ بيمه سه خطر اصلي اضافه شده و مبلغ حق بيمه به تناسب افزايش خواهد يافت.

 

خطرات اضافي بيمه آتش سوزي عبارتند از:


۱- زلزله و آتشفشان:

اين‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ شامل‌ كليه‌ خساراتي‌ است‌ كه‌ مستقيما" در اثر وقوع‌ زلزله‌ و ياآتش‌ سوزي‌ ناشي‌از آتشفشان‌ بوده‌ وبه‌ موجب‌ آن‌ به‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از ساختمانهاي‌ مورد بيمه‌ و يا اموال‌ موجود در آن‌ آسيب‌ وارد شود .

 


۲- سيل:

خسارت وارده به مورد بيمه در اثر طغيان رودخانه ه او يا جريان هاي آب خارج از مسير طبيعي خود بعلت ريزش باران بوجود آيد تحت پوشش است. بعضي ازخسارات از پوشش بيمه مستثني شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از خسارات ريزش و نشت، خسارات وارد به حصارها و خسارت ناشي از جزر و مد.

 


۳- طوفان:

بيمه‌ نامه‌ هايي‌ كه‌ خط‌ر ط‌وفان‌ نيز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد، خسارات‌ مستقيم‌ ناشي‌ از ط‌وفان‌، تندباد و گردباد را جبران‌ مي‌ نمايد.

 


۴- سقوط هواپيما و هلي كوپتر:

اين پوشش شامل كليه خسارات ناشي از سقوط هواپيما، هليكوپتر يا اشياء ساقط شده(به استثناء بمب و يا مواد منفجره و يا ساير جنگ افزارهاي جنگي ديگر) است.

 


۵- خطر تركيدن لوله آب:

در بيمه خطر تركيدگي لوله هاي آب كه يكي از خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي مي باشد ، خسارات وارده به خود لوله تحت پوشش نمي باشد و معمولا خسارات ناشي از تركيدن لوله هاي آب بر اساس ضوابط و استثنائات تعيين شده با اعمال فرانشيزقابل پرداخت مي باشد.

 


۶- خطر ضايعات آب برف و باران:

خطر ضايعات آب برف و باران يكي ديگر از خطرات تبعي بيمه نامه هاي آتش سوزي مي باشد كه خسارات وارد در اثر نشت آب از سقف و بام ساختمانها را تحت پوشش قرار مي دهد.

 


۷- دزدي‌ با شكست‌ حرز:


بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ خط‌ر دزدي‌ با شكست‌ حرز در آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفته‌ باشد خسارات‌ وارده‌ در اثر فقدان‌ يا خراب‌ شدن‌ اموال‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ ناشي‌ از دزدي‌ با شكستن‌ حرز باشد، را به‌ شرح‌ ذيل‌ جبران‌ مي‌ نمايد:
 
الف‌- پرداخت‌ ارزش‌ ريالي‌ اشياء دزدي‌ شده‌
ب‌- پرداخت‌ ارزش‌ ريالي‌ اشياء خراب‌ شده‌ غير قابل‌ استفاده‌
ج-‌ پرداخت‌ مبلغ‌ كاسته‌ شده‌ از ارزش‌ اشياء خراب‌ شده‌ قابل‌ تعمير

‌موارد ذيل‌ دزدي‌ با شكستن‌ حرز محسوب‌ مي‌ گردد :
الف- باز كردن‌ درب‌ به‌ وسيله‌ كليد تقلبي‌ يا هر وسيله‌ ديگر
ب‌- ورود دزد به‌ محل‌ مورد بيمه‌ با تهديد و عنف‌
ج‌- ورود دزد به‌ محل‌ مورد بيمه‌ از روي‌ ديوارها، پشت‌ بام‌ و يا حصارها

دزدي‌ در موقع‌ اغتشاشات‌ داخلي‌ و اعتصاب‌ ، دزدي‌ در مناط‌ق‌ جنگي‌، دزدي‌ هايي‌كه‌ هنگام‌ آتش‌ سوزي‌ ، انفجار، سيل‌ و زمين‌ لرزه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ رخ‌ مي‌دهد و دزدي‌ هايي‌ كه‌ محل‌ مورد بيمه‌ خالي‌ از سكنه‌ و فاقد نگهبان‌ بوده‌ شامل‌ استثنائات‌ مي‌ باشد و شركت‌ هيچگونه‌ مسئوليتي‌ در قبال‌ آن‌ ندارد .

 


۸- شكست شيشه:

خطر شكست شيشه بعنوان يكي از خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي به منظور تحت پوشش درآوردن شكست شيشه كه ناشي از آتش سوزي نباشد ،بيمه مي گردد. براي پوشش اين خطر لازم است از محل مورد بيمه قبل از صدور بازديد بعمل آيد. شيشه هايي تحت پوشش شكست شيشه قرار مي گيرد كه ضخامت آن از ۶/۰ ميلي متر به بالا بوده و حتما نصب شده باشد و مي بايست تحت پوشش خطر اصلي در بيمه نامه آتش سوزي قرار گيرند. اگر ساختمان تحت پوشش بيمه آتشسوزي نباشد شيشه ها را نميتوان تحت پوشش خطر فوق قرار داد.

 


۹- اعتصاب ، شورش و بلوا:

پوشش خطرات فوق بعنوان خطرات تبعي بيمه نامه آتش سوزي فقط بر اساس شرايط موافقت شده با طرفهاي اتكايي با نرخهاي توافق شده امكان پذير مي باشد و معمولا نرخهاي اعمالي براي مواقعي كه حالتهاي فوق العاده وجود ندارد يا زمانهايي كه حالت فوق العاده شروع شده يا احتمال شروع آن مي رود ، اختلاف فاحش دارد و بهمين لحاظ بيمه گر معمولا شرايط تجديد نظر در نرخ را براي خود پيش بيني مي نمايد .

 


۱۰- خطر انفجار ظروف تحت فشار صنعتي:

با توجه به اينكه در شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي ، خطر انفجار ظروف تحت فشار مستثني شده است لذا بيمه گذاران مي توانند با توجه به تعاريف ارائه شده در الحاقيه ظروف تحت فشار صنعتي ، براي دستگاهها و ماشينآلاتي كهبعنوانظروفتحتفشارصنعتيتلقيميشوند (مانندکمپرسورها، ديگهاي بخار و...) باپرداخت حق بيمه اضافي پوشش بيمه اي دريافت نمايند.

 

سایر خطرات اضافی:

ریزش و رانش زمین
برخورد جسم خارجی
هزینه پاک‌سازی
فروکش چاه
سقوط بهمن
خطر سقوط قطعات منفصله از خودرو
خطر نشت گاز در سردخانه
خطر دفرمه شدن ظروف تحت فشار (در صورت عدم انفجار)
خطر سنگینی برف ( این زیرپوشش در صورتی انتخاب می‌شود که زیرپوشش ضایعات ناشی از برف و باران نیز انتخاب شده باشد )خسارت و هزينه هاي قابل تامين در بيمه نامه هاي آتش سوزي

 • بر اساس شرايط ، خسارت و هزينه هاي قابل تأمين بيمه آتش سوزي به شرح زير است :
  ۱- خسارتهاي مستقيم ناشي ازخطرات تحت پوشش
  ۲- خسارت و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت از طرف بيمه گذار صورت مي گيرد.
  ۳- هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه و يا خسارت ناشي از اينگونه عمليات كه به منظور نجات كالاي مورد بيمه صورت پذيرفته باشد .


استثنائات بيمه نامه آتش سوزي

 • بر اساس شرايط ، خسارت و هزينه هاي غيرقابل تأمين بيمه آتش سوزي به شرح زير است :
  ۱- خسارات ناشي از جنگ داخلي ، شورش ، آشوب ، بلوا ، قيام ، انقلاب ، كودتا ، اغتشاشات داخلي و يا اقدامات احتياطي و انتظامي .
  ۲- خسارات ناشي از انفجار مواد منفجره .
  ۳- خسارات ناشي از انفجار اتمي ، اشعه راديواكتيويته و يونزا .
  ۴- خسارات وارده به مسكوكات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قيمتي ، جواهرات و سنگ گرانبها .
  ۵- خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطي و هزينه بازسازي ، جمع آوري مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگاني .
  ۶-كليه خطرات اضافي يا تبعي مگر آنكه بيمه گذار حق بيمه اضافي مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بيمه شده باشد.

 

 

 

مشاوره و استعلام قیمت انواع بیمه نامه های سامان

 

 

مواردي كه موجب كاهش جبران خسارت مي شود

مطابق ماده 27 شرايط عمومي بيمه نامه آتش سوزي در موارد زير بيمه گر مي تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اين كه آن را به نسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وي كاهش دهد .

1- هرگاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام وي روي داده باشد .

2-هر گاه بيمه گذار به وظايف مندرج در ماده "23 " شرايط عمومي عمل ننموده باشد و در نتيجه ميزان خسارت افزايش يافته و يا به حقوق بيمه گر خدشه وارد آيد .

 

بیمه نامه طرح خانه امن سامان

بیمه خانه امن سامان یک برنامه ریزی جامع برای امنیت جانی و مالی شماست این بیمه نامه بخش زیادی از خطراتی که خانه ، اثاثیه خانه و خانواده شما را تهدید میکند، تا سرمایه معین شده تحت پوشش قرار می دهد. با این برنامه دیگر نگران حوادث و پیامدهای ناگوار نباشید.

 

 

(مجزا) حق بيمه طرح خانه امن سامان

حق بيمه بيمه نامه فوق با تعهدات مندرج به شرح ذیل و در نظر گرفتن 6% ماليات بر ارزش افزوده برای مدت يک سال مبلغ 674800 ريال می باشد.

نحوه محاسبه سرمایه ساختمان:

ارزش اعیانی هر مترمربع ضربدر متراژ زیربنا

 ( ارزش اعیانی = ارزش مصالح استفاده شده و هزینه های مصرفی در ساختمان بدون در نظر گرفتن ارزش زمین )

 

افزايش سرمايه در طرح خانه امن سامان

بيمه گذار مجاز به افزايش سرمايه بيمه نامه تا پنج برابر است . لازم به ذکر است که حق بيمه کل بيمه نامه نيز به همان نسبت افزايش می يابد.

 

خطرات اضافی

ساختمان ، تاسيسات و اثاثيه را می توان علاوه بر خطرهای آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و سيل در مقابل خطرات زير با پرداخت حق بيمه اضافی بيمه نمود:

- زلزله و آتشفشان

- ترکيدن لوله آب

- طوفان و تندباد

- سقوط هواپيما

- ضايعات ناشی از ذوب برف و آب باران

 

موارد تحت پوشش

ساختمان ، تاسيسات و اثاثيه در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سيل با سرمايه:                                                             

ساختمان و تاسيسات با سرمايه:                                                                            300.000.000  ريال

اثاثيه با سرمايه:                                                                                                 100.000.000 ريال

اثاثيه منزل در مقابل خطر سرقت طبق فهرست مندرج در پشت برگه پيشنهاد تا مبلغ:              100.000.000 ريال

 خسارت وارد به اشخاص ثالث در نتيجه وقوع آتش سوزی ، صاعقه و انفجار تا مبلغ:                  200.000.000 ريال

فوت و نقص عضو در اثر حوادث مورد بيمه:

                                                                    برای يکنفر حداکثر تا مبلغ:               100.000.000 ريال

                                                                    برای چند نفر حداکثر تا مبلغ:             400.000.000 ريال

هزينه پزشکی اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بيمه بر اثر حوادث مورد تعهد:

                                                                    برای يکنفر حداکثر تا مبلغ:               10.000.000 ريال

                                                                    برای چند نفر حداکثر تا مبلغ:              40.000.000 ريال

حداکثر هزينه اجاره و اسکان موقت بيمه گذار و اعضاء خانواده در محلی ديگر در صورتي که محل مورد بيمه به علت وقوع خطرات حريق،صاعقه، انفجاروسيل قابل سکونت نباشد :                60.000.000 ريال

 

بیمه نامه طرح جامع خانوار

بیمه سامان با ارائه طرح جامع خانوار خانه شما را در قبال حوادث و بالایای طبیعی مانند آتش سوزی ، صاعقه، انفجار و زلزله بیمه میکند و تمام نگرانیها و دغدغه های شما در مورد ضايعات و آسيبهای وارده به ساختمان و اثاثيه منزل مسکونی از بین می برد. شرکت بيمه سامان به منظور فروش آسان بيمه نامه و کاهش تشريفات و بروکراسی اداری این بيمه نامه را به صورت دفترچه ای طراحی نموده است.

از ویژگیهای این طرح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 

- صدور بیمه نامه بدون نیاز به بازدید

- صدور آسان و سریع بیمه نامه بدون نیاز به تکمیل فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار

 

حق بيمه طرح جامع خانوار

حق بیمه مربوط به طرح جامع خانوار با توجه به سرمایه سقف پوشش به شرح زیر میباشد.

 

نوع طرح

سقف پوشش ( ریال )

حق بیمه با احتساب 6 % مالیات ( ریال )

ساختمان

اثاثیه

طرح جامع خانوار

80.000.000

20.000.000

61.480

160.000.000

40.000.000

122.960

240.000.000

60.000.000

184.440

320.000.000

80.000.000

245.920

400.000.000

100.000.000

307.400

 

موارد خارج از پوشش

مسکوکات، پول، اوراق بهادار، فلزات قیمتی به هر شکل طلا، جواهرات و مروارید ، سنگ های قیمتی سوار شده از شمول تعهدات بيمه نامه آتش سوزی خارج می باشد. مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.

 

موارد تحت پوشش

پوشش های قابل ارائه در طرح جامع خانه وار سامان به شرح زیر می باشد:

آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله

 

 

 

مشاوره و استعلام قیمت انواع بیمه نامه های سامان

 

 

 

 

 

 

دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنیم

LET'S MAKE THE WORLD A BETTER PLACE TO LIVE
Read 4643 times

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان نماینده حقوقی شرکت بیمه سامان

شرکت خدمات بیمه ای همپاد معین سامانیان در سال 1393 از ادغام دو نمایندگی حقیقی و توسط تعدادی جوان با تجربه در صنعت بیمه و دارای تحصیلات عالی مرتبط و با مجوز رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه سامان متولد شد.
رویکرد شرکت، ارائه خدمات بیمه با روشی نوآورانه و به گونه ای است که علاوه بر اشائه استفاده از محصولات بیمه ای متناسب با نیاز و خواسته افراد حقیقی و حقوقی، همیشه و در همه حال با در نظر داشتن پایان کار و زمان استفاده از پوشش های بیمه نامه، مشاوره ای موثر و کارآمد را به بیمه گذاران خود ارائه نماید.

انواع بیمه نامه های شرکت بیمه سامان: بیمه عمر و سرمایه گذاری (بیمه زندگی و بازنشستگی)، بیمه اتومبیل (شخص ثالث و بدنه)، بیمه آتش سوزی و زلزله، بیمه مسافرتی، بیمه مسئولیت، بیمه مهندسی، بیمه باربری، بیمه تکمیلی درمان و بیمه حوادث

عضویت در خبرنامه!

محصول بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان به اتکای شرکت مونیخ ری آلمان:

برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ایران شرکت بیمه سامان موفق به عقد قرارداد اتکایی با شرکت مونیخ ری در حوزه بیمه های زندگی شد. در حال حاضر شرکت بیمه سامان تنها شرکت بیمه ایرانی دارای قرارداد در حوزه بیمه های زندگی با یک شرکت بیمه اتکایی بین المللی می باشد.